کاتالوگ

تناکس گستره وسیعی از محصولات را با توجه به کاربردهای گوناگون ارائه می دهد.

سیستم پولیش ماربل

سیستم های اپوکسی

سیستم پولیش گرانیت و کوارتزیت

کاتالوگ محصولات

ویژه متخصصین گرانیت مشکی